Obchodní podmínky

Obecný úvod pro montáže všech výrobků Touratech (titulní strana obrázkových montážních listů) včetně momentů a důležitých informací je ke stažení zde:

Český návod k instalaci

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti PreVision 2020 s.r.o.

Společnost PreVision 2020 s.r.o., se sídlem U družstva Život 833/28, 140 00 Praha 4, IČ:49967819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 258549 (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále jen „OP"), které platí pro nákup zboží a služeb nabízeného Prodávajícím (dále jen „Zboží“, „Služby“) prostřednictvím internetového portálu společnosti PreVision 2020 s.r.o. na adrese www.touratech.cz (dále jen „Stránky“).

Tyto OP se přiměřeně použijí i pro nákup Zboží a Služeb v provozovně Prodávajícího na adrese: Touratech CZ, Modletice 142, 251 01, a to zejména pro úpravu odpovědnosti za vady Zboží a Služeb.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží/Služeb Prodávajícím. Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně jinak. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění, zákonem o ochraně spotřebitele a obchodím zákoníkem.

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi výrobku.

II. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávající tímto informuje kupujícího a kupující provedením objednávky potvrzuje, že byl a je Prodávajícím informován o těchto skutečnostech:

 1. totožnosti Prodávajícího, kterým je společnost PreVision 2020 s.r.o., se sídlem U družstva Život 833/28, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 499 67 819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 258549, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách Prodávajícího v odkazu Kontakty.

 2. označení Zboží/Služby (Zboží nebo služba poskytovaná Prodávajícím společně nebo jednotlivě zvlášť dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavních vlastností je uveden na Stránkách jednotlivě u každého Zboží, popřípadě aktivním odkazem na další internetové stránky (např. výrobce, distributora, apod.).

 3. že další popisy a obrázky zboží mohou být pouze ilustrativní, proto rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému technickému popisu zboží nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné vyobrazení a popis zboží si může Kupující od Prodávajícího kdykoliv vyžádat.

 4. že koupí produktů od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

 5. ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, která je vždy uvedena u jednotlivého Zboží a je konečná.

 6. způsobu platby, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit.

 7. způsobu dodání nebo plnění Zboží, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit.

 8. nákladech na dodání Zboží, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobů dodání, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Zboží.

 9. údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP.

 10. o tom, že Prodávající po nezbytnou dobu uchovává v digitální, popř. listinné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a nebude s nimi nakládat jinak, než v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 11. nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané službě internetového připojení.

 12. o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále.

 13. o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky takové jsou částečně v anglickém (webshop provozovaný německým dodavatelem Touratech) a v českém jazyce (webshop provozovaný společností PreVision 2020 s.r.o.)

 14. o tom, že k uzavření smlouvy nedochází objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového formuláře a jeho odesláním, případně přímou objednávkou na email Prodávajícího, ale až zpracováním objednávky Prodávajícím, který tuto skutečnost Kupujícímu potvrdí.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1 Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také jen „Smlouva“).

3.2 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci jeho maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího.

3.3 K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen uvádět pouze pravdivé a nezkreslené údaje a dále je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, opakujícího se plnění apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně a současně na objednané plnění vystavit zálohový doklad. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat (neuhradí-li zálohovou fakturu) považuje se objednávka za neprovedenou.

3.5 Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:

 1. kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e- mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň

 2. kupující neodmítne do 24 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu shopy@touratech.cz (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

3.6 Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla převzít, apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

3.7 Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

3.8 Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením online objednávky ze strany Prodávajícího. Obdržení objednávky Prodávajícím je Kupujícímu nejprve automaticky potvrzeno doručením potvrzovací e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího. Automaticky odesílaná zpráva potvrzující zařazení objednávky do informačního systému ke zpracování není potvrzením objednávky. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází až konečným potvrzením, že objednávka byla zkontrolována a zpracována.

3.9 Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.10 Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek a současně také na prodejně Prodávajícího, a postupné aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat plnění Smlouvy ani jakékoliv náhrady apod. a smluvní strany jsou povinny si bezodkladně vrátit již poskytnutá plnění.

3.11 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat Zboží:

 • bezvadné a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,

 • vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

 • vybavené českými návody k obsluze, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé,

 • s daňovým dokladem (fakturou) v papírové podobě vkládanou fyzicky do dodávaného balíku se Zbožím, nebyla-li faktura na vyžádání Kupujícího zaslána elektronicky

3.12 Na žádost kupujícího je Prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, názvem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost Prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

4.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlouvě. Případně Provozovna Prodávajícího. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR. Prodávající dle dealerských smluv se svými dodavateli může omezit dodávání Zboží mimo ČR. Aktuální sortiment výrobků dodávaných jen v rámci ČR a výrobků zasílaných i mimo území ČR Prodávající kdykoliv sdělí na vyžádání.

4.2 Zboží je dodáváno ze skladu v Německu, popř. z prodejny Prodávajícího v ČR na adrese Modletice 142, 252 01 Praha-Východ.

4.3 Kontaktním místem v rámci e-shopu je zákaznické centrum Prodávajícího na adrese: Modletice 142, 251 01 Praha – Východ, tel.: +420 724 984 904; e-mail: shopy@touratech.

4.4 Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího osobním převzetím na prodejně Prodávajícího nebo doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

4.5 V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

4.6 Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

V. CENA

5.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výraznému nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou.

5.3 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

5.4 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží a je uváděna včetně DPH. Cena za dodání a cena za způsob platby jsou uváděny zvlášť, a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

5.5 Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se k ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a Kupujícím je objednávka/Smlouva.

5.6 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

5.7 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

VI. DODACÍ LHŮTY

6.1 Prodávající expeduje Zboží nejpozději ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží. Dodací lhůta se může zkrátit v případě, že objednávku realizovanou přes e-shop Prodávající vykryje ze skladových zásob prodejny Touratech-CZ.

6.2 Zboží je dodáváno prostřednictvím kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Zboží je předáno sluvnímu přepravci (způsobu dodání) ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Konečná doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůty pro dodání Zboží jednotlivých dopravců jsou uvedeny na Stránkách, popřípadě na internetových stránkách těchto dopravců.

6.3 Lhůta pro expedici Zboží začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání Zboží.

6.4 Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

6.5 Neúplné dodávky (část objednávky není dostupná) standardně nezasíláme a čekáme na chybějící zboží, pokud si zákazník nepřeje jinak.

6.6 Nemůže-li Prodávající expedovat Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 30 pracovních dní jinak (na prodloužení termínu expedice Zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

VII. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží/Služby také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.2 Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.3 Aktuální výše ceny za dodání Zboží je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

7.4 Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat Zboží od určité výše kupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

7.5 Osobní odběr zboží je zdarma. Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby „osobní odběr“ při osobním vyzvednutí zboží/ služby na provozovně Prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ: V případě objednávky více kusů Zboží nacházejících se na různých skladových lokacích Prodávajícího, nebo v případě objednávky více kusů Zboží, které nelze pro jejich objem zahrnout do jediné dodávky, může být objednávka vykryta několika na sobě nezávislými dodávkami. O této skutečnosti a o celkové ceně jednotlivých dodávek musí být kupující předem informován a udělení jeho souhlasu je odkládací podmínkou uzavření Smlouvy. V případě, že kupující neposkytne tento svůj výslovný souhlas ani do 15 pracovních dnů, Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

VIII. ZPŮSOB PLATBY

8.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

 1. dobírkou – hotově nebo přes platební terminál dopravce (má-li jej dopravce k dispozici) při převzetí zásilky,

 2. online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému (má-li jej prodejce aktivní)

 3. hotově nebo kartou při osobním odběru na prodejně

 4. předem na účet Prodávajícího oproti zálohové faktuře

 5. v případě, že má odběratel shodnou banku s Prodávajícím, umožňuje Prodávající platbu převodem i při osobním odběru na prodejně

8.2 S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny povinen uhradit společně s kupní cenou Zboží.

8.3 S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží / Služeb na Stránkách.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ

9.1 Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi výrobku.

9.2 Kupující (fyzická osoba) má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek (realizované prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží,) za dále uvedených podmínek.

  1. Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí Prodávajícímu spolu se zbožím určeným k vrácení na adresu provozovny Prodávajícího: Touratech-CZ, Modletice 142, 251 01 Praha - Východ, a to prostřednictvím formuláře ke stažení na Stránkách (odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí). Kupující vloží formulář spolu s fakturou do zásilky. Prodávající následně zašle kupujícímu emailem potvrzení o přijetí vráceného zboží.

9.4 Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

9.5 Odstoupit nelze v případě smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal a v případě Zboží/ Služeb vyráběných nebo upravovaných na zakázku (tj. objednávaného nebo upravovaného na míru nebo konkrétním potřebám Kupujícího) a u Zboží/ Služeb instalovaných do věcí, které jsou ve vlastnictví Kupujícího, jakož i od dodávky časopisů, knih a periodik.

9.6 Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno. Kupující Zboží vrátí Prodávajícímu na adresu: TOURATECH-CZ, Modletice 142, 251 01. Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka.

9.7. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží převodem na účet Kupujícího.

9.8 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

9.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Dobírky nejsou Prodávající přebírány!

9.10 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo dříve, než mu bude Zboží doručeno prostřednictví dopravce, pošty, kurýra, aj.

9.11 Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“). Kupující dále odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v případě, že vrácené Zboží nebude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje z hygienických nebo jiných, zejména technických důvodů. Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

9.12 V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, a čerpání služby bylo na žádost kupujícího zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení, je kupující povinen uhradit cenu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení.

9.13 Při osobní výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky. Výměnu zboží lze provést v provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena za výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží. V případě, že bude kupní cena nového Zboží nižší, může být na rozdíl ceny vystaven Voucher, jehož hodnotu může kupující uplatnit do 12 měsíců od jeho vystavení.

Výměnu zboží zasláním (lze realizovat pouze na adresu skladu Prodávajícího: Touratech CZ, Modletice 142, 251 01 Modletice), doporučujeme předem projednat telefonicky (tel. +420 724 984 904).

Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku nemá kupující, který je podnikatelem.

X. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE, SERVIS

10.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,

 1. Je zboží kompletní a v odpovídající jakosti

 2. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal

 3. se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

 4. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 5. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 6. vyhovuje požadavkům právních předpisů

Vykazuje-li objednaný Výrobek zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání výrobku v případě zásilkového prodeje, má kupující právo výrobek nepřevzít. V takovém případě bude výrobek zaslán zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a kupujícímu zboží odeslat znovu v co nejkratším možném termínu, nedomluví-li se smluvní strany (telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace) na jiném řešení.

10.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.

10.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně.

10.5 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. U zboží s omezenou životností nelze po uplynutí uvedené doby životnosti záruku uplatňovat.

10.6 Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno právními předpisy. V takovém případě je doba záruky vždy u konkrétní položky uvedena.

Odpovědnost za vady se z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosferickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

Práva kupujícího z vad

10.7 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí:

 1. u Zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 3. u poškození způsobených pádem, havárií, vlivem mechanického poškození nebo při použití na závodní účely

 4. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

 5. vyplývá-li to z povahy Zboží (např. po skončení živostnosti Zboží)

 6. bylo-li tak dohodnuto ujednáním stran

 7. u zboží u kterého byly odstraněny informace o sériovém/výrobním čísle (etiketa PO, samolepka S/N apod.)

V případě využití pro profesionální nebo komerční účely je nutné aby kupujícím byl podnikatelský subjekt a záruční podmínky jsou stanového v souladu s Obchodním zákoníkem a výrobek byl pro tyto účely schválený výrobcem. Obecně platí, že výrobky prodávané prodávajícím, jsou určené pro nekomerční a soukromé použití.

10.8 Nemá-li Zboží vlastnosti sjednané, tj. má-li Zboží vadu/y, může kupující požadovat:

 1. dodání nového Zboží bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání Zboží)

 2. pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti

 3. je-li však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrný postup dle odstavců a) a b), zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak), má kupující právo na bezplatné odstranění vady

Není-li výše uvedený postup dle předchozích odstavců možný, může kupující odstoupit od Smlouvy.

10.9 V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu vadné součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

10.10 Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

10.11 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 1. výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním

 2. výrobek je mechanicky poškozen

 3. vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu

10.12 Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

10.13 Práva z vady (reklamace) se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vystaveném Prodávajícím uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

10.14 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

10.15 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že Zboží má vady – reklamovat Zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady, tedy kdy se vada stala zjevnou, Zboží dále používal). Při oznámení o vadě – reklamaci Zboží, kupující sdělí Prodávajícímu, jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace – uplatnění práva z vady Zboží s tím, že volbu uplatněného práva nemůže měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

  1. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna TECHNICAL GEAR STORE, 251 01 Modletice 142

 1. reklamaci lze uplatnit osobně nebo prostřednictvím Reklamačního Listu, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.touratech.cz

 2. pro urychlení komunikace žádáme kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží slovem “REKLAMACE“ a o použití našeho reklamačního Listu

 3. prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

10.17 Kupující je povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci přijmout.

10.18 Prodávající není povinen přijmout k reklamaci Zboží, které nebude předáno tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit a v případě, že Zboží nebude řádně vyčištěné, vysušené apod. v souladu s obecnými požadavky hygieny a běžnými postupy.

10.19 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

10.20 Dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace emailem, telefonicky nebo sms zprávou.

10.21 O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu automaticky písemné potvrzení.

10.22 Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího, jinak bude připraveno k vyzvednutí v místě uplatnění reklamace.

10.23 V případě, že si kupující reklamované Zboží v určené lhůtě nevyzvedne, je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11.1 V případě, že Prodávající poskytne kupujícímu další výhody spojené s koupí Zboží, jako například výměna Zboží v delších lhůtách apod., platí tyto výhody a s tím spojené další povinnosti za podmínek sjednaných při koupi Zboží a podmínek uváděných Prodávajícím v příslušných materiálech.

11.2 Pro uplatňování nároků kupujícího se použijí přiměřeně tomu odpovídající ustanovení těchto OP a popřípadě obvyklé postupy v obchodě použitelné pro realizaci práv kupujícího s přihlédnutím k ochraně kupujícího jako spotřebitele.

11.3 V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info @techgear.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.).

12.2 Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

12.3 K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, které budou osobní údaje zpracovávat.

12.4 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

12.5 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. „cookies“ na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. „cookies“ na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.6 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

 1. jestliže by rád získal informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

 2. jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován

 3. jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat, blokovat, likvidovat nebo odstranit,

 4. chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů.

12.7 Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.

12.8 Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.

13.2 Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění. Na Stránce budou také uvedeny OP platné v předchozích obdobích.

Ke stažení

Formulář - Reklamační list

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies